class 9 maths ex 1.3 solution in assamese

সংখ্যা প্ৰণালী (অনুশলী 1.4)

নৱম শ্ৰেণী গণিত ১। ক্ৰমাগত পৰিবৰ্ধনৰ সহায়ত 3.765 সংখ্যাটো সংখ্যাৰেখাত প্ৰদৰ্শন কৰা। উত্তৰ : ক্ৰমাগত পৰিবৰ্ধনৰ সহায়ত 3.765 সংখ্যাটো সংখ্যাৰেখাত প্ৰদৰ্শন — ২। 4.2̅6̅ সংখ্যাটো চতুৰ্থ দশমিক স্থানলৈ সংখ্যাৰেখাত প্ৰদৰ্শন কৰা। উত্তৰ : 4.2̅6̅ = 4.2626….. সংখ্যাটো চতুৰ্থ দশমিক স্থানলৈ সংখ্যাৰেখাত প্ৰদৰ্শন–

সংখ্যা প্ৰণালী (অনুশলী 1.3)

নৱম শ্ৰেণী গণিত ১। তলত দিয়া সংখ্যাবিলাকক দশমিক বিস্তৃতিত প্ৰকাশ কৰা আৰু প্ৰতিটোৰে দশমিক বিস্তৃতি কি ধৰণৰ উল্লেখ কৰা – i)36/100 ii)1/11    iii)4⅟8      iv)3/13   v)2/11   vi)329/400 Soln : i)36/100     =0.36 এইটো এটা পৰিসমাপ্ত দশমিক বিস্তৃতি। ii)1/11 = 0.090909.. = 0.0̅9̅ এইটো এটা অবিৰত পৌন:পুনিক দশমিক বিস্তৃতি। iii)4⅟8 = 33/8 = 4.125 এইটো এটা পৰিসমাপ্ত …

সংখ্যা প্ৰণালী (অনুশলী 1.3) Read More »