class 10 maths

অনুশীলনী : R-6 (দশম শ্ৰেণী গণিত)

পৰিমিতি ১। এটা আয়তৰ দীঘ 12cm আৰু প্ৰস্থ 4cm হ’লে আয়তটোৰ পৰিসীমা আৰু কালি নিৰ্ণয় কৰা। উত্তৰ : দিয়াআছে, আয়তটোৰ দীঘ = 12cm আৰু প্ৰস্থ 4cm এতেকে, আয়তটোৰ পৰসীমা= 2 x (দীঘ + প্ৰস্থ)                  = 2x(12+4)                  = 2 x 16                  = 32cm আৰু আয়তটোৰ কালি = দীঘ x প্ৰস্থ              = 12 …

অনুশীলনী : R-6 (দশম শ্ৰেণী গণিত) Read More »

পৰিমিতি

পৰিসীমা : ১। n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট সুষম বহুভূজৰ পৰিসীমা = n x বাহুৰ দীঘ ২। বৰ্গৰ পৰিসীমা = 4 x বাহুৰ দীঘ ৩। আয়তৰ পৰিসীমা = 2 x (দীঘ + প্ৰস্থ) ৪। সামান্তৰিকৰ পৰিসীমা = 2 x (এযোৰ সন্নিহিত বাহুৰ দীঘৰ সমষ্টি) ৫। চতুৰ্ভূজৰ পৰিসীমা = চাৰিওটা বাহুৰ দীঘৰ সমষ্টি ৬। বৃত্তৰ পৰিসীমা = 2πr …

পৰিমিতি Read More »

দশম শ্ৰেণী গণিত অনুশীলনী (R-5)

দশম শ্ৰেণী গণিত (R-5) ১। সাধাৰণ উত্পাদক উলিওৱা (i) 14pq, 28p2q2   (ii) 16×3-4×2, 32x  (iii) 20pq, 30qr, 40rp     (iv) 3x2y3, 10x3y2, 6x2y2z উত্তৰ:(i) 14pq = 2 X 7 pq 28p2q2 = 2 X 2 X 7 X p X q X p X q এতেকে, সাধাৰণ উত্পাদক= 2 X 7 X p X q                  …

দশম শ্ৰেণী গণিত অনুশীলনী (R-5) Read More »

অনুশীলনী : (R-2)

দশম শ্ৰেণী গণিত (R2) ১। তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থান কি হ’ব ? (i) 272  (ii) 79   (iii) 400 (iv)2637 উত্তৰ: (i) 272 যিহেতু, 2×2 = 4 এতেকে, (272)2 ৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো হ’ব 4 (ii) 79 উত্তৰ: 79 যিহেতু, 9×9 = 81 এতেকে, (79)2 ৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো হ’ব 1 (iii) 400 উত্তৰ …

অনুশীলনী : (R-2) Read More »

অনুশীলনী : R-1

দশম শ্ৰেণী গণিত ১। তলৰ কোনটো অনুপাত একোটা সমানুপাত হ’ব ? (a) 12:21 আৰু 32:56 (b) 18:30 আৰু 14:21 (c) 22:33 আৰু 33:24 (d) 24:28 আৰু 20:25 উত্তৰ : (a) 12:21 আৰু 32:56 ২। তলৰ কোণবোৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানুপাতত থাকিব ? (a) 2,6,6,8 (b) 10,20,30,60 (c) p,pq,p2q,q2 (d) 6,20,4,30 উত্তৰ : (b) 18:30 আৰু 14:21 …

অনুশীলনী : R-1 Read More »